رزرو سند (100554): مباني زراعت عمومي - مظاهري-مجنون حسيني