رزرو سند (100548): كنكور دانش مسائل روز ارشد مديريت علوي - برنا برخوردار