رزرو سند (100531): حسابداري مقدماتي عمومي - شهرام روزبهاني