رزرو سند (100480): كاربرد سيستمهاي كنترل كيفيت با استفاده از روشهاي آ - طارقيان - بزرگ نيا