رزرو سند (100477): طرح و تجزيه و تحليل آزمايشها با نرم افزار 14 ميني - جمشيديان - نوري زاد