رزرو سند (100472): شش سيگما و هزينه هاي كيفيت ن.2 - كرباسيان - آقادادي