رزرو سند (100471): شش سيگما و هزينه هاي كيفيت ن.1 - كرباسيان - آقادادي