رزرو سند (100469): طرح ريزي واحدهاي صنعتي به روش نظام يافته slp - ريچارد ميوتر