رزرو سند (100468): سبزي كار در منزل - محمد تقي نجم آبادي