رزرو سند (100467): آشنايي با مواد كار صنعتي در ساخت و توليد ن.2 - مهندس احد آشوبي