رزرو سند (100466): آشنايي با مواد كار صنعتي در ساخت و توليد ن.1 - مهندس احد آشوبي