رزرو سند (100465): كنكور كارشناسي ارشد مباني برنامه نويسي كامپيوتر ن.2 - امير حسن زاده