رزرو سند (100464): كنكور كارشناسي ارشد مباني برنامه نويسي كامپيوتر ن.1 - امير حسن زاده