رزرو سند (100453): كشت موز در فضاي گلخانه و فضاي آزاد - علي محبوب خمامي