رزرو سند (100451): مواد و فرايندهاي توليد ج 3و4و5 ن.2 - اي. پال دگارمو