رزرو سند (100450): مواد و فرايندهاي توليد ج 3و4و5 ن.1 - اي. پال دگارمو