رزرو سند (100447): طرح ريزي واحد هاي صنعتي كارشناسي ارشد علوي - نيك افروز - خوشنود