رزرو سند (100445): تحقيق در عمليات كارشناسي ارشد علوي - نيك افروز - خوشنود