رزرو سند (100429): استاتيك ج 1 ويراست هفتم - فرديناند پي . بي ير