رزرو سند (100428): هيدروكلوئيدها و كاربرد آنها در صنايع غذايي - مسعود قنبري