رزرو سند (100427): كليد راز گمشده براي جذب - جوويتالي