رزرو سند (100405): جغرافياي ايرانگردي ن.4 - دادفر - افشين شهام