رزرو سند (100404): جغرافياي ايرانگردي ن.3 - دادفر - افشين شهام