رزرو سند (100403): جغرافياي ايرانگردي ن.2 - دادفر - افشين شهام