رزرو سند (100402): جغرافياي ايرانگردي ن.1 - دادفر - افشين شهام