رزرو سند (100390): راهنماي جامع مديريت توليد - بهنام جعفر زاده