رزرو سند (100382): مباني سازمان و مديريت - علي رضائيان