رزرو سند (100376): اصول طراحي كارخانه هاي مواد غذايي - اسماعيل زاده كناري