رزرو سند (100375): كنكور تئوريهاي مديريت - داور ونوس - مهردا پرچ