رزرو سند (100356): كنترل موجودي ن.1 - انتشارات سپاهان