رزرو سند (100339): رياضي عمومي 2 - انتشارات سپاهان