رزرو سند (100325): بررسي سيستمهاي قدرت ج1 - هادي سادات