رزرو سند (100320): راهنماي جامع PLC - انتشارات آفرنگ