رزرو سند (100315): تحقيق در عمليات - انتشارات سپاهان