رزرو سند (100314): معادلات ديفرانسيل - انتشارات سپاهان