رزرو سند (100305): SQL سرور 2000در 21روز ن.2 - ووي ماير- ساوتل