رزرو سند (100304): SQL سرور 2000در 21روز ن.1 - ووي ماير- ساوتل