رزرو سند (100301): آموزش مسيريابهاي سيسكو در 21 روز ن.2 - انتشارت نص