رزرو سند (100300): آموزش مسيريابهاي سيسكو در 21 روز ن.1 - انتشارت نص