رزرو سند (100292): بررسي سيستمهاي قدرت ن.2 - هادي سادات