رزرو سند (100291): بررسي سيستمهاي قدرت ن.1 - هادي سادات