رزرو سند (100286): تحليل كيفي داده با atlas.ti ن.2 - ميرزا محمدي