رزرو سند (100265): سيستم كنترل خطي مهندسي برق - سپاهان