رزرو سند (100264): زبان عمومي و تخصصي مهندسي برق همراه با تست 91 - سپاهان