رزرو سند (100263): MATLAB آناليز مكانيزم و ربات ها با - مارگيتا