رزرو سند (100260): آموزش كاربردي نرم افزارهاي مهندسي صنايع و مديريت - ايزد بخش