رزرو سند (100246): LINGO 8.0 9.0 10.0 به همراه چند تمرين برگزيده - مرادي نژاد - همتا