رزرو سند (100225): كنترل موجودي ن.2 - انتشارات سپاهان