رزرو سند (100217): طراحي و ساخت روباتيك - رضا فروش