رزرو سند (100207): 11 پروژه برنامه نويسي با موبايل ن.1 - پور غلامي